Zásady ochrany osobních údajů společnosti
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.

Společnost DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v souladu s Obecným nařízením Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislativou. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a k této problematice přistupujeme s maximální důležitostí. Tento dokument je obecně platný pro společnost DOBRÝ DEN S KURÝREM a.s., týká se ochrany osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) a vztahuje se k níže uvedeným účelům zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů zaměstnanců organizace se řídí vnitřními předpisy.

Informace o Správci

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.
IČO:
25571559
Sídlo: Uherské Hradiště, Zelný trh 1245, PSČ 686 01

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje zpracováváme za účely:

-zpravodajská činnost, zpracování osobních údajů pro novinářské účely, osobní údaje občanů EU a třetích zemí, právní základ: § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, Zákon č. 46/2000 Sb., Tiskový zákon, Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

v rozsahu:

-zpracování marketingových a reklamních služeb klientům, osobní údaje klientů, právní základ smluvní dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1b

v rozsahu:

doba uložení: po ukončení smluvního vztahu 10let dle platné legislativy

-vedení smluvního vztahu s předplatiteli a klienty, osobní údaje zákazníků, právní základ smluvní dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1b

v rozsahu:

doba uložení: po ukončení smluvního vztahu 10let dle platné legislativy

-pořádání soutěžních akcí v rámci novinového nákladu, osobní údaje zúčastněných, právní základ smluvní dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1b

v rozsahu:

doba uložení: 3 roky dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

-marketingové činnosti prováděné se souhlasem subjektu osobních údajů, osobní údaje zákazníků a potencionálních zákazníků, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1a

v rozsahu:

doba uložení: do odvolání souhlasu

-marketingové činnosti prováděné bez souhlasu subjektu osobních údajů dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1f v oprávněném zájmu správce v rozsahu:

doba uložení: do odvolání

Zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány našimi dodavateli. Vždy vybíráme společnosti, které zabezpečí technickou a organizační ochranu Vašich osobních údajů na základě nám poskytnutých záruk, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány spolupracujícím společnostem, a to výhradně za účely, které jsou nezbytné k poskytování našich službami. Toto předání je nutné z např. pohledu doručení našich novin a materiálů přímo k Vám, k tisku podkladů apod. Jakékoliv předání jiným společnostem za účelem marketingu není naší společností prováděno.

Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani žádným jiným příjemcům.

Práva subjektu osobních údajů a jejich uplatnění

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda a které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k jednotlivým účelům.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje, které o Vás vedeme nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci a opravu.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou již potřebné pro účel, pro které jsou zpracovávány, domníváte se, že byly zpracovány protiprávně anebo jste v minulosti odvolali souhlas s jejich zpracování k danému účelu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje vymazány a požadujete jejich zachování např. z důvodů výkonu a obhajoby právních nároků, a to i v případě že je jejich zpracování protiprávní, Vaše osobní údaje nejsou přesné, nebo jste vznesl/a námitku a není jasné, zda Váš oprávněný zájem převažuje nad našimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro případ předaní Vašich osobních údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech jejich zpracování v oprávněném zájmu správce. V případě vznesení námitky pro účely přímého marketingu nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě že jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účely, které souhlas vyžadují, máte právo jej kdykoliv odvolat. Toto je možno provést na:

Na Vaše žádosti budeme reagovat do 30 dnů od jejich obdržení.

Uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv se prosím obracejte na:

Na Vaše žádosti budeme reagovat do 30 dnů od jejich obdržení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte jakýkoliv dotaz k ochraně osobních údajů ve společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., obracejte se prosím na email: zc.kdd@rpdg

Dále máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel z Obecného nařízení Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platné české legislativy.

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Zásady používání souborů cookies na webech společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM a.s.

Co to jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho zařízení, když navštěvujte webové stránky a umožňují správnou funkčnost webových stránek jako celku např. tím že detekují Vámi preferované jazykové nastavení. Další cookies mohou sloužit k analýze návštěvnosti.

Na našich webových stránkách jsou používány cookies, které by sloužili k zjištění totožnosti konkrétního návštěvníka nebo k cílení marketingového obsahu.

Jak používáme soubory cookies?

Na našich stránkách využíváme cookies k těmto účelům:

Seznam používaných cookies

Analýza návštěvnosti

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje v základním nastavení. Naše webové stránky zobrazují oznámení o užívání cookies při každé Vaší návštěvě. Pokud chcete změnit nastavení Vašeho prohlížeče, můžete využít některého z odkazů pro konkrétní prohlížeč: